Метою викладання навчальної дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є формування у студентів уявлень про стильовий підхід до осягнення явищ музичного мистецтва, набуття теоретичних знань та практичних навичок пізнання та відтворення явищ музичного стилю у майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є: дослідження духовної сутності стильового феномену, структури та специфіки музичного стилю; аналіз методологічного інструментарію з постановки та вирішення проблем пізнання музичного стилю; опанування стильового підходу у процесі вивчення музичних творів різної стильової належності; розгляд проблем вивчення музичного стилю у контексті професійної діяльності вчителя музики.