Метою курсу є засвоєння теоретичних та методичних засад організації та керування дитячим хоровим колективом, формування основ аналітичного підходу до професійно-психологічних компонентів хормейстерської діяльності, навчання оперативності використання стрижневих хормейстерських умінь, набуття досвіду психологічної підготовки до контакту з хоровим колективом, ознайомлення з проблемами, що є характерними для хормейстерської діяльності та надання практичних рекомендацій щодо їх вирішення.


Мета курсу «хорового аранжування» – навчитися робити перекладання хорових і сольних партитур для різних складів хору. Оволодіння такими навичками необхідно майбутньому хормейстеру в його практичній роботі, тому що воно розширює можливості вибору хорового репертуару.

Завданням хорового аранжування є пристосування оригіналу до нових виконавських умов, виховання дбайливого ставлення до особливостей музичного розвитку оригіналу. Чим точніше перекладення відтворить специфіку його звучання, тим краще воно виконає своє завдання.


Курс включає дисципліни інструментального циклу, а саме: основний музичний інструмент (фортепіано), спеціальний музичний інструмент (фортепіано), загальне фортепіано, концертмейстерський клас, додатковий музичний інструмент, гра на музичному інструменті (фортепіано), методика викладання гри на фортепіано.

Матеріали курсу складають методичне підгрунтя для вивчення вказаних дисциплін: теоретичні, методичні  та практичні матеріали з питань фортепіанного навчання, інтерактивні тести для самоконтролю, мультимедійні посібники. 


Метою викладання навчальної дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є формування у студентів уявлень про стильовий підхід до осягнення явищ музичного мистецтва, набуття теоретичних знань та практичних навичок пізнання та відтворення явищ музичного стилю у майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є: дослідження духовної сутності стильового феномену, структури та специфіки музичного стилю; аналіз методологічного інструментарію з постановки та вирішення проблем пізнання музичного стилю; опанування стильового підходу у процесі вивчення музичних творів різної стильової належності; розгляд проблем вивчення музичного стилю у контексті професійної діяльності вчителя музики.