Курс включає дисципліни інструментального циклу, а саме: основний музичний інструмент (фортепіано), спеціальний музичний інструмент (фортепіано), загальне фортепіано, концертмейстерський клас, додатковий музичний інструмент, гра на музичному інструменті (фортепіано), методика викладання гри на фортепіано.

Матеріали курсу складають методичне підгрунтя для вивчення вказаних дисциплін: теоретичні, методичні  та практичні матеріали з питань фортепіанного навчання, інтерактивні тести для самоконтролю, мультимедійні посібники. 


Метою викладання навчальної дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є формування у студентів уявлень про стильовий підхід до осягнення явищ музичного мистецтва, набуття теоретичних знань та практичних навичок пізнання та відтворення явищ музичного стилю у майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика пізнання  музичного стилю» є: дослідження духовної сутності стильового феномену, структури та специфіки музичного стилю; аналіз методологічного інструментарію з постановки та вирішення проблем пізнання музичного стилю; опанування стильового підходу у процесі вивчення музичних творів різної стильової належності; розгляд проблем вивчення музичного стилю у контексті професійної діяльності вчителя музики.