Вступ до мовознавства – це пропедевтичний (початковий) курс, що містить основні відомості про мову, її природу й функції, системну й структурну організацію, закономірності функціонування й розвитку, методи дослідження, багатство й різноманітність мов світу.

Основні завдання курсу – допомогти засвоїти ключові лінгвістичні поняття й терміни, які становлять фундамент вивчення всіх мовознавчих дисциплін; сприяти усвідомленню суспільної значущості мови; розвивати кругозір, уміння осмислено підходити до мовних явищ, розуміти фонетичну, лексико-фразеологічну й граматичну специфіку мови; зацікавити професійним вивченням і дослідженням мов.

Вступ до мовознавства пов’язаний із українською мовою за професійним спрямуванням, вступом до спеціальності, практикумом з англійської (німецької) мови, сучасною англійською (німецькою) мовою, стилістикою англійської (німецької) мови, перекладознавством, психологією, філософією, географією тощо.

Спецкурс «Професійне педагогічне спілкування: досвід систем педагогічної освіти України та Німеччини» спрямовано на поглиблення фахової компетентності вчителя, розвиток його мовної та соціокультурної компетентностей.

Курс має на меті допомогти студенту 1-го курсу адаптуватися до навчання на факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, познайомитися з підходами до професійного розвитку та визначитися з подальшими шляхами самореалізації у професійній діяльності.