Курс розроблений для студентів бакалаврського рівня, що готуються працювати філологами та вчителями.

Курс, який розраховано на один семестр, передбачає викладення базових положень з фонетики, морфології та синтаксису латинської мови. Практична частина курсу, орієнтована на засвоєння студентами лексики і граматики, окремих словотворчих елементів, аналітичне читання та переклад, а також роботу зі словником, розкриває можливості для винайдення рис спорідненості латини із сучасними західноєвропейськими та східнослов’янськими мовами, у тому числі й українською. Враховуючи значення перекладу як основного засобу засвоєння граматичного матеріалу, в кожному занятті подано як окремі вирази, так і зв’язні тексти для перекладу. Окремі вислови становлять переважно висловлювання античних діячів, філософів, ораторів, цитати з творів римських юристів, а також сентенції, що стали надбанням світової культури. Читання навчальних текстів і виконання лексико-граматичних вправ передбачають закріплення граматичних правил, засвоєння синтаксису, аналіз і розуміння тексту, вироблення практичних навичок роботи студента зі словником.