Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія і методика музичного виховання” є надати студентам теоретичні знання і сформувати практичну уміння й навички з методики музичного виховання, що дозволить їм працювати вихователем і організатором музичного виховання дошкільних закладів, здійснювати виховний процес у взаємозв’язку всіх видів мистецтв

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика музичного виховання” є ознайомлення студентів із теорією та методикою музичного виховання в дитячому садку.

1.     Озброєння студентів практичними навичками керівництва музичним вихованням і навчанням дітей на заняттях і поза ними.

2.     Сформувати основи педагогічного мислення майбутніх вихователів.

3.     Підготувати вихователя, здатного не тільки виконувати музику, але й навчати дітей мистецтву співу, гри на інструментах, розвивати їх музичні та художньо-творчі здібності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

—    сучасні вимоги до музичного виховання дошкільників;

—    суть, мету та завдання музичного виховання дошкільників щодо формування у них музикальності та основ музичної культури;

—    діагностичні методики щодо визначення рівня розвитку музичної творчості та навичок музичного виконавства в різних видах музичної діяльності;

—    методику засвоєння дошкільниками музичних знань і умінь.

вміти :

—   визначати шляхи та засоби музичного розвитку дітей дошкільного віку;

—   будувати педагогічну діяльність на основі теоретичних досягнень сучасної музичної педагогіки і практики;

—    розробляти заходи по створенню умов для формування творчої особистості;

—   організувати музичну діяльність дошкільників на заняттях і поза ними.