Даний курс призначений для студентів 4 курсу спеціальностей:

                          014 Середня освіта ( Математика, Фізика)

з додатковою предметною спеціалізацією Інформатика

                         

Курс "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" викладається для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика).

Метою курсу є розширення знань з аналітичної геометрії та векторної алгебри, основи яких вивчають у загальноосвітній школі, та вміння їх застосовувати у різних математичних і фізичних дисциплінах.

Дисципліна "Вища математика" викладається для студентів спеціальності 051 Економіка.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: отримання студентами основ математичної культури та вмінь кількісного аналізу різноманітних економічних процесів методами алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей; здатності до використання математичних методів у фундаментальних та прикладних економічних дисциплінах. Цей предмет також закладає теоретичні основи для вивчення низки природничих дисциплін економічного спрямування.Нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалавра за спеціальністю:

014 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Компютерні науки та інформаційні технології