Курс для вивчення студентами 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика), які обрали спеціалізацію Інформатика.

Нормативна дисципліна, яка вивчається:

в 2-му семестрі : 20 год лекцій, 40 год лабораторних занять, 90 год - самостійна робота, передбачено виконання індивідуально-розрахункової роботи, форма контролю - залік;

в 3-му семестрі : 20 год лекцій, 40 год лабораторних занять, 90 год - самостійна робота, передбачено виконання індивідуально-розрахункової роботи, форма контролю - іспит.

Даний курс призначений для студентів 4 курсу спеціальностей:

                          014 Середня освіта ( Математика, Фізика)

з додатковою предметною спеціалізацією Інформатика

                         

Курс "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" викладається для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика).

Метою курсу є розширення знань з аналітичної геометрії та векторної алгебри, основи яких вивчають у загальноосвітній школі, та вміння їх застосовувати у різних математичних і фізичних дисциплінах.

Дисципліна "Вища математика" викладається для студентів спеціальності 051 Економіка.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: отримання студентами основ математичної культури та вмінь кількісного аналізу різноманітних економічних процесів методами алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей; здатності до використання математичних методів у фундаментальних та прикладних економічних дисциплінах. Цей предмет також закладає теоретичні основи для вивчення низки природничих дисциплін економічного спрямування.Нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалавра за спеціальністю:

014 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Компютерні науки та інформаційні технології


Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями та методами розробки ефективних алгоритмів і структур даних, підвищити алгоритмічну культуру студентів, вказати методологію розробки та аналізу алгоритмів та програм.