Даний курс складається з 4 розділів, за кожен з яких можна отримати 12 балів. Також підсумковий тест (12 б.). Середня оцінка за всі чотири розділи та підсумковий тест і буде загальною оцінкою за предмет.