Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “__Французька мова як третя іноземна_” є

 формування у студента здібностей та готовності до комунікації (на основі  лексико-граматичного матеріалу,  характерного для даного етапу навчання) у відповідності з  елементарним рівнем оволодіння фонетикою, лексикою та  граматикою французької мови.

_

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Французька мова як третя іноземна _” є

сформувати базові знання фонетичного строю французької мови;

сформувати елементарні навики усного та писемного мовлення;

навчити студентів самостійно висловлюватися французькою мовою та розуміти носіїв мови у повсякденному житті;

навчити  вести себе адекватно в мовних ситуаціях;

розвивати інтерес до самостійного вивчення мови з метою вдосконалення набутих навичок та вмінь

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

основні фонетичні явища французької мови;

лексику в межах тематики ( 1300-1500 активних одиниць, 2500-3600 пасивних одиниць);

шляхи утворення лексичних одиниць та  особливості їх вживання;

основи граматичної системи французької мови;

правила читання та орфографії;

принципи синтаксичної організації мови;

вміти :

володіти навичками правильного та виразного читання;

розуміти французьку мову в темпі середньої швидкості та в обсязі активного словникового запасу;

вміти вести бесіду на побутову та суспільно-політичні теми;

вміти послідовно викладати думки у монологічній формі французькою мовою;

розуміти нескладні тексти з художньої та суспільно-політичної літератури, користуючись у разі потреби словником;

вміти правильно (у відповідності до норм графіки, орфографії та граматики) висловлювати думки у письмовій формі.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _378__ години/___10.5__ кредитів ECTS.