Навчальна дисципліна «Художня праця та основи дизайну» входить до переліку дисциплін нормативної частини циклу професійної науково-предметної підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти ОКР «бакалавр».

Структура курсу: 12 год. - лекції, 12 год. - семінарські зан., 28 год. - лабораторні зан.

Форма підсумкового контролю - екзамен