Дисципліна "Вища математика" викладається для студентів спеціальності 051 Економіка.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: отримання студентами основ математичної культури та вмінь кількісного аналізу різноманітних економічних процесів методами алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей; здатності до використання математичних методів у фундаментальних та прикладних економічних дисциплінах. Цей предмет також закладає теоретичні основи для вивчення низки природничих дисциплін економічного спрямування.