Курс "Педагогіка дітей дошкільного віку" 

Даний курс предбачений для вивчення студентами 1-2 курсу педагогічних спеціальностей, а також може використовуватися педагогами у своїй практичній діяльності та батьками у процесі навчання та виховання власних дітей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення загальних закономірностей технології організації та здійснення виховного процесу, що визначають розвиток особистості дітей дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, дитяча психологія, фахові методики напряму «Дошкільна освіта».

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка дітей дошкільного віку» є засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями системою знань дисциплін, практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка дітей дошкільного віку» є:

−              творче оволодіння досягненнями вітчизняної і світової цивілізації в галузі педагогічної науки, надбаннями педагогічних традицій українського народу;

−              розвиток педагогічного мислення, формування здатності до аналізу явищ виховання,

−              навчання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання;

−              навчання творчого підходу до педагогічної діяльності;

−              підготовка до практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах дошкільного виховання.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

−              пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;

−              концептуальні засади реформування та демократизації освіти;

−              сучасні фундаментальні наукові дослідження в галузі дошкільної педагогіки, її здобутки;

−              народні сімейні педагогічні традиції;

−              завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін педагогічного спрямування;

−              стан розв’язання проблем виховання та  розвитку дітей дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі технології;

−              завдання та зміст підготовки вихователя дошкільного навчального закладу в галузі  виховання дітей дошкільного віку;

−              особливості реалізації дидактичних принципів організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.

вміти:

−              виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;

−              визначати найдоцільніші та найдієвіші методи  виховання та навчання дітей дошкільного віку;

−              упроваджувати в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу сучасні виховні технології;

−              складати конспекти занять, сценарії свят та розваг з різних розділів програми розвитку дітей дошкільного віку;

−              планувати навчально-виховну роботу з дітьми та діяти за планом в ДНЗ;

−              добирати оптимальні засоби, методи та прийоми виховання та навчання дітей;

−              розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;

−              вивчати та аналізувати і узагальнювати кращий педагогічний  досвід;

−              аналізувати навчальні програми, зміст підручників і посібників.