Даний курс призначений для студентів ІІІ-IVкурсів, які вивчають дисципліну "Гендерна психологія", також данний курс може застосовуватися в педагогічних цілях викладачами спеціальності "Психологія" та усіма бажаючим ознайомитися з данним предметом. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення поняття гендеру, його класифікація та особливості прояву в сучасному суспільстві.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна спихологія, соціальна психологія, вікова психологія, кланічна психологія. 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає вивчення особливостей формування психологічних особливостей гендеру, а також практичних вмінь застосування гендерного підходу в умовах міжособистісної взаємодії. 

Завдання дисципліни 

Сформувати у слухачів:

1) Ґендерну свідомість (культуру), вільну від статево-рольових стереотипів; 

2) Позитивне сприйняття жінки, як повноправного члена суспільства; 

3) Розуміння ролі особистості у реалізації ґендерних аспектів державної політики та політики у справах сім’ї та молоді; 

4) Толерантне ставлення до людей з іншими сексуальними орієнтаціями та поглядами. 5 

Здатності: 

1) Застосовувати отриманні знання задля розвитку особистості у професійній діяльності та науково-дослідницькій роботі; 

2) Застосовувати ґендерний підхід до аналізу конфліктних ситуацій, що виникають у трудовому колективі та відстоювати власні права, уникаючи ґендерної дискримінації; 

3) Долати соціально-психологічні стереотипи та упередження стосовно сприйняття жінки у сучасному оточенні.

4) Протистояти негативному впливу та тиску оточення щодо стереотипного ставлення до жінок;

5) Вибудовувати міжособистісні стосунки на партнерських егалітарних засадах. 

Надати знання: 

1) Сутності ґендеру, умов його формування та проявів в суспільстві; 

2) Витоків основних протиріч міжстатевих стосунків; 

3) Концепцій конструювання ґендеру та основ наукових підходів до його вивчення;

4) Історичних трансформацій чоловічих та жіночих ролей в суспільстві; 

5) Ґендерної специфіки сучасних наукових досліджень; 

6) Правового забезпечення ґендерної рівності; 

7) Ґендерних аспектів української національної культури.