Навчальна дисципліна «Історія педагогіки» розроблена для студентів за напрямами підготовки: 

Напрям підготовки  6.020204 Музичне мистецтво

Факультет культури і мистецтв

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
та художня культура)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
та англійська мова)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
редагування освітніх видань)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(російська мова і література
та англійська мова)

Філологічний факультет

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(англійська мова та література і друга іноземна мова)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(німецька мова і література та друга іноземна мова)

Факультет іноземних мов

 

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Навчально-науковий інститут точних наук і економіки

 

Напрям підготовки 013 Початкова освіта

Факультет психології та соціальної роботи


Кандидати, які завершили навчання в університеті за програмами підготовки бакалаврів у поточному році, подають до відбіркової комісії заяви на ім'я ректора університету з проханням перевести їх на навчання за обраними магістерськими програмами. До заяви вони додають засвідчену копію диплома бакалавра. Заяви реєструє секретар відбіркової комісії. Відбіркова комісія вивчає особові справи кандидатів на навчання і встановлює рейтинг кожного з них, який враховує успішність навчання за попередньою освітньо-професійною програмою, наукові здобутки, участь у студентських олімпіадах і конкурсах тощо. Виходячи з рейтингу кандидатів, обсяг державного замовлення і ліцензованого обсягу підготовки, відбіркова комісія подає ректору університету на затвердження пропозиції щодо кандидатур для переведення для навчання за магістерськими програмами. Особи, яким відмовлено у переведенні до магістратури на місця державного замовлення, за бажанням можуть бути зарахованими на навчання в магістратурі на контрактній основі.

Основи охорони праці - дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного у їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових та організаційних питань виробничої гігієни та  санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, що визначені відповідними державними стандартами освіти.