Курс знайомить студентів з одним із напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом гендерної історії, показує евристичні можливості та інтегративний потенціал гендерного аналізу в історичній науці. Завдання курсу полягають в тому, щоб дати студентам цілісне уявлення найважливіших проблем і напрямків в межах гендерної історії, ознайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, які використовуються у практиці гендерно-історичних досліджень. 

Курс дасть змогу студентам  засвоїти базу знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному  та місцевому рівнях влади; набути умінь і навичок, необхідних для здійснення  гендерного аналізу і експертизи при  вивченні політичних явищ, процесів, владних взаємовідносин.


Курс знайомить магістрантів/магістранток спеціалізації "Гендерні студії" із соціально-психологічними закономірностями становлення та вияву гендеру у системі суспільних та міжособистісних відносин. В результаті Ви навчитесь застосовувати психологічні концепції гендеру та дані досліджень для критичного аналізу власного життєвого досвіду, спілкування, суспільних процесів та історичних подій. 


 

Місце для співпраці, обміну думками та корисною інформацією.

Для слухачів/слухачок  гендерних студій, що бажають набути здатність проводити ґендерний моніторинг сфери освіти з метою вироблення рекомендацій щодо подолання ґендерної дискримінації; здатність проводити міні-тренінги з ґендерної просвіти для представників державних та місцевих органів влади, політичних та громадських діячів.

Цей курс є введенням у статистичний аналіз даних для майбутніх політологів, що спеціалізуються на гендерних студіях. Студенти будуть ознайомлені з методами збору даних, оцінювання параметрів вибірки, перевірки статистичних гіпотез, аналізу взаємозв'язку якісних і кількісних змінних, побудови моделей регресії, дисперсійного аналізу, аналізу категорійних даних. Студенти отримають короткий огляд факторного і кластерного аналізів та можливості їх використання в політичній науці та гендерних дослідженнях.