Місце для співпраці, обміну думками та корисною інформацією.

Курс дасть змогу студентам  засвоїти базу знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному  та місцевому рівнях влади; набути умінь і навичок, необхідних для здійснення  гендерного аналізу і експертизи при  вивченні політичних явищ, процесів, владних взаємовідносин.


Курс знайомить магістрантів/магістранток спеціалізації "Гендерні студії" із соціально-психологічними закономірностями становлення та вияву гендеру у системі суспільних та міжособистісних відносин. В результаті Ви навчитесь застосовувати психологічні концепції гендеру та дані досліджень для критичного аналізу власного життєвого досвіду, спілкування, суспільних процесів та історичних подій. 

Курс знайомить студентів з одним із напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом гендерної історії, показує евристичні можливості та інтегративний потенціал гендерного аналізу в історичній науці. Завдання курсу полягають в тому, щоб дати студентам цілісне уявлення найважливіших проблем і напрямків в межах гендерної історії, ознайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, які використовуються у практиці гендерно-історичних досліджень. 

Для слухачів/слухачок  гендерних студій, що бажають набути здатність проводити ґендерний моніторинг сфери освіти з метою вироблення рекомендацій щодо подолання ґендерної дискримінації; здатність проводити міні-тренінги з ґендерної просвіти для представників державних та місцевих органів влади, політичних та громадських діячів.

Студенти будуть ознайомлені з методами збору даних, оцінювання параметрів вибірки, перевірки статистичних гіпотез, аналізу взаємозв'язку якісних і кількісних змінних, побудови моделей регресії, дисперсійного аналізу, аналізу категорійних даних. Студенти отримають короткий огляд факторного і кластерного аналізів та можливості їх використання в політичній науці та гендерних дослідженнях.