ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ з виховної роботи у закладах середньої освіти

Мета освітньої програми 

Метою програми є підвищення наукового та практичного рівнів професійної компетентності соціальних педагогів та педагогів-організаторів закладів освіти, що передбачає переосмислення наявних та набуття нових цілісних знань та професійної практики, розв’язання комплексних проблем в галузі виховної роботи, оволодіння сучасним арсеналом форм і методів виховної роботи.

Очікувані результати навчання

Очікувані результати навчання за освітньою програмою охоплюють : 

 • знання та розуміння завдань виховної роботи у закладах середньої освіти; форм, методів, технологій (в т.ч. інноваційних) здійснення виховної роботи в умовах реформування системи середньої освіти в Україні; професійної підготовки організаторів виховної роботи у школі;
 • розвинені вміння реалізовувати у виховній роботі закладів середньої освіти різноманітні форми та методи профілактичної роботи зі школярами; організації інклюзивного навчання тощо;
 • цінності – служіння, соціальна справедливість, повага до гідності і цінності людини, важливість людських відносин, цілісність і компетентність, постійний професійний розвиток, рефлексія власної професійної практики.

Метою програми є підвищення наукового та практичного рівнів професійної компетентності соціальних педагогів та фахівців соціальної роботи освітніх і соціальних закладів, установ та служб, педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів освіти, що передбачає глибоке переосмислення наявних та набуття системи нових цілісних знань та професійної практики, розв’язання комплексних проблем в галузі соціальної роботи, соціальної підтримки сімей/осіб у складних життєвих обставинах (СЖО), дослідницької інноваційної діяльності в умовах сучасних соціальних викликів. 

Завдання програми полягає в забезпеченні індивідуально- особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення соціальних педагогів та фахівців соціальної роботи освітніх і соціальних закладів, установ та служб, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків, а саме: 

 • розширити та поглибити знання про зміст та організаційні засади професійної діяльності в сфері соціальної роботи в умовах реформування і підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг; 
 • сформувати навички соціальної підтримки вразливих груп населення в ОТГ; 
 • сформувати навички з використання інноваційних технологій, прийомів, форм та методів навчання та викладання, організації практик та наукової роботи; 
 • розвинути навички професійної рефлексії, психолого-педагогічної діагностики осіб у СЖО та розробки програм надання соціальних послуг відповідно до їхніх потреб. 

У результаті опанування освітньої програми слухачі мають набути та поглибити фахові компетентності

здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи; 

 • здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення; 
 • здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації; - здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства; - здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг; 
 • здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень; 
 • здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій; 
 • здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи; 
 • здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства; 
 • здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи; 
 • здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій; 
 • здатність до компетентного використання законодавчих та нормативних актів в соціальній роботі.

Очікувані результати навчання за освітньою програмою охоплюють : 

 • знання та розуміння завдань соціальної роботи з вразливими групами населення, особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; форм, методів, технологій (в т.ч. інноваційних) надання соціальних послуг в умовах реформування і підвищення компетентності громад; професійної підготовки соціальних працівників; 
 • розвинені вміння вивчати потреби у соціальних послугах вразливих категорій дітей та молоді, загалом населення територіальної громади та забезпечувати найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг ; 
 • цінності – служіння, соціальна справедливість, повага до гідності і цінності людини, важливість людських відносин, цілісність і компетентність, постійний професійний розвиток, рефлексія власної професійної практики.