Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни "Арттерапія в соціальній роботі" полягає в розвитку компетенції використовувати метод арттерапії в процесі соціально - педагогічної роботи   з різними групами клієнтів.

Завдання навчальної дисципліни   передбачає: якісне засвоєння пропоно­ваного навчального матеріалу спецкурсу; достатній рівень теоретика-методологічних аспектів застосування методу та визначений об'єм знань, вмінь, навичок в оволодінні практикою арттерапевтичної роботи.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни „Інноваційні моделі надання соціальних послуг” є забезпечення майбутніх спеціалістів знаннями  законодавчо-нормативної бази, теоретичних і практичних засад розробки і застосування інноваційних моделей надання соціальних послуг у практичній діяльності.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни „Інноваційні моделі надання соціальних послуг” ” є  ознайомити студентів з теоретичними питаннями та практичним досвідом надання  інноваційних соціальних послуг, розкрити специфіку надання соціальних послуг різним категоріям населення, вироблення умінь щодо застосування набутих знань у практичній діяльності, активізація особистого творчого потенціалу в реалізації моделей соціальних послуг через соціальну інфраструктуру, що функціонує у сферах соціальної роботи з дітьми, молоддю, людьми похилого віку, сім’ями та ін.


Метою даної навчальної дисципліни є розкриття теоретико-методологічних основ соціальної педагогіки як науки та виду професійної діяльності, обґрунтування наукових засад організації, змісту і методів роботи соціального педагога.

 Провідними завданнями  даного курсу є : 

-          формування у студентів знань про сутність соціальної педагогіки як науки та виду професійної діяльності, її суспільне значення;

-          засвоєння майбутніми фахівцями провідних понять та основних теоретичних положень соціальної педагогіки;

-          аналіз теоретичних засади соціально-педагогічної діяльності (структури, принципів, функцій, методів, змісту професійної соціально-педагогічної діяльності);

-          обґрунтування організаційно-правових та наукових засад діяльності соціального педагога, особливостей його роботи в залежності від спрямованості (типу) соціально-педагогічного закладу та з представниками різних соціальних груп;

-          сприяння формуванню у студентської молоді гуманістичних цінностей, професійного світогляду, громадянської позиції.


Мета навчальної дисципліни – поглиблення та закріплення теоретичних знань з основ природознавства.

Основними завданнями проходження польової практики з природознавства є:

-         практичне застосування теоретичних знань з основ природознавства;

-         ознайомлення з об’єктами рослинного і тваринного світу місцевості, де проходить практика;

-         формування у студентів системи знань, умінь, навичок необхідних для здійснення дослідницької діяльності в природі;

-         оволодіння студентами методом спостереження в природі;

-         навчитися визначати: назви видів рослин; належність тварин до певної систематичної групи, їх види;

-         підготувати студентів до організації і проведення екскурсій (прогулянок, цільових прогулянок) з дітьми дошкільного віку в природі;

-         виховувати у студентів дбайливе ставлення до природи рідного краю.

 


4 кредити, 20 год. - лекції, 20 год. - практичні, 10 год. - лабораторні