Метою викладання навчальної дисципліни “Соціальне проектування” є засвоєння студентами знань та формування умінь використання проектів у майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціальне проектування” є

 1. ознайомити студентів з класичними та новітніми підходами до розуміння сутності понять проект та програма;
 2. окреслити для студентів основні підходи до типології проектів;
 3. визначити методичні особливості розробки окремих частин проекту та його текстового оформлення вцілому;
 4. сформувати навички та уміння практичної розробки проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем;
 5. мотивувати студентів на подальшу самоосвіту у сфері соціального проектування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст та суть поняття «проект»;
 • основні підходи до типології проектів;
 • співвідношення понять «проект» і «програма»;
 • методичні особливості розробки окремих частин проекту в практичній діяльності соціального працівника;
 • особливості використання проектів в роботі з благодійними організаціями та фондами;

вміти:

 • текстово оформлювати проектну заявку для подання до благодійної організації чи фонду;
 • застосовувати проекти у практичній діяльності;

набути таких фахових компетенцій:

 • розробляти окремі частини проектів: формулювати мету і завдання, складати план реалізації проекту, розробляти параметри для моніторингу та оцінки, прораховувати бюджет тощо;
 • визначати актуальні соціальні проблеми та формулювати структурні елементу проекту відповідно до них;
 • складати та реалізовувати план моніторингу і оцінки соціальних проектів.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни "Арттерапія в соціальній роботі" полягає в розвитку компетенції використовувати метод арттерапії в процесі соціально - педагогічної роботи   з різними групами клієнтів.

Завдання навчальної дисципліни   передбачає: якісне засвоєння пропоно­ваного навчального матеріалу спецкурсу; достатній рівень теоретика-методологічних аспектів застосування методу та визначений об'єм знань, вмінь, навичок в оволодінні практикою арттерапевтичної роботи.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни „Інноваційні моделі надання соціальних послуг” є забезпечення майбутніх спеціалістів знаннями  законодавчо-нормативної бази, теоретичних і практичних засад розробки і застосування інноваційних моделей надання соціальних послуг у практичній діяльності.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни „Інноваційні моделі надання соціальних послуг” ” є  ознайомити студентів з теоретичними питаннями та практичним досвідом надання  інноваційних соціальних послуг, розкрити специфіку надання соціальних послуг різним категоріям населення, вироблення умінь щодо застосування набутих знань у практичній діяльності, активізація особистого творчого потенціалу в реалізації моделей соціальних послуг через соціальну інфраструктуру, що функціонує у сферах соціальної роботи з дітьми, молоддю, людьми похилого віку, сім’ями та ін.


Метою даної навчальної дисципліни є розкриття теоретико-методологічних основ соціальної педагогіки як науки та виду професійної діяльності, обґрунтування наукових засад організації, змісту і методів роботи соціального педагога.

 Провідними завданнями  даного курсу є : 

-          формування у студентів знань про сутність соціальної педагогіки як науки та виду професійної діяльності, її суспільне значення;

-          засвоєння майбутніми фахівцями провідних понять та основних теоретичних положень соціальної педагогіки;

-          аналіз теоретичних засади соціально-педагогічної діяльності (структури, принципів, функцій, методів, змісту професійної соціально-педагогічної діяльності);

-          обґрунтування організаційно-правових та наукових засад діяльності соціального педагога, особливостей його роботи в залежності від спрямованості (типу) соціально-педагогічного закладу та з представниками різних соціальних груп;

-          сприяння формуванню у студентської молоді гуманістичних цінностей, професійного світогляду, громадянської позиції.


Мета навчальної дисципліни – поглиблення та закріплення теоретичних знань з основ природознавства.

Основними завданнями проходження польової практики з природознавства є:

-         практичне застосування теоретичних знань з основ природознавства;

-         ознайомлення з об’єктами рослинного і тваринного світу місцевості, де проходить практика;

-         формування у студентів системи знань, умінь, навичок необхідних для здійснення дослідницької діяльності в природі;

-         оволодіння студентами методом спостереження в природі;

-         навчитися визначати: назви видів рослин; належність тварин до певної систематичної групи, їх види;

-         підготувати студентів до організації і проведення екскурсій (прогулянок, цільових прогулянок) з дітьми дошкільного віку в природі;

-         виховувати у студентів дбайливе ставлення до природи рідного краю.

 


4 кредити, 20 год. - лекції, 20 год. - практичні, 10 год. - лабораторні