Метою навчального курсу “Основи психологічного консультування  та психокорекції” є сприяння становленню професійної позиції практичного психолога у побудові взаємодії з Іншим, що виявляється у розумінні унікальності його переживання життєвої ситуації та механізмів виникнення психологічних проблем.

Основні завдання курсу:

1.Засвоєння базових понять та принципів діяльності фахівця в галузі психологічного консультування;

2.Оволодіння науковою інформацією про сутність надання психологічної допомоги особистості при переживанні нею типових психологічних ситуацій;

3.Засвоєння особливостей організації індивідуального,  вікового, сімейного та групового психологічного консультування.

Студент повинен знати:

1.     Види психологічної допомоги особистості та їх розмежування.

2.     Основні цілі, завдання та принципи діяльності   консультуючого психолога

3.     Основні характеристики психологічного здоров’я особистості, фактори його порушення та умови збереження.

4.     Особливості переживання особистістю різних за видом кризових ситуацій.

5.     Специфіку організації та проведення індивідуального, сімейного та групового психологічного консультування.

6.     Особливості психологічного консультування клієнтів різного віку.


Мета навчальної дисципліни ««Методика формування у дошкільників соціальної компетентності» – формування особистості вихователя, озброєного знаннями щодо реалізації вимог сучасної дошкільної освіти по формуванню у дошкільників соціальної компетентності як базисної характеристики особистості, яка забезпечує повноцінне засвоєння ним соціальної реальності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

—   розкриття теоретико-методологічних основ соціалізації дитини дошкільного віку через формування у неї основ соціальної компетентності;

—   розкриття науково-методичних засад формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку;

—   засвоєння методики формування основ соціальної компетентності у дітей дошкільного віку в різних формах організації їхньої життєдіяльності;

—   формування соціально активної особистості.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

‒       особливості соціалізації як процесу, у ході якого діти засвоюють цінності, уявлення, моделі поведінки й ролі, притаманні конкретному суспільству;

‒       історичні дані про ґенезу проблеми соціалізації особистості в роботах зарубіжних і вітчизняних учених;

‒       специфіку процесу соціалізації дітей дошкільного віку щодо урахування особливостей вікових етапів її соціального зростання, а  також стосовно добору форм і навичок організації життєдіяльності дошкільника, що сприяють його соціальному зростанню; 

‒       зміст Базового компоненту дошкільної освіти щодо особливостей соціального розвитку дитини у період дошкільного дитинства;

‒       зміст програм виховання й розвитку дитини дошкільного віку щодо особливостей соціально-морального та емоційно-ціннісного розвитку дитини у різних сферах життєдіяльності;

‒       показники сформованості соціальної компетентності дошкільника;

‒       особливості соціально-емоційного розвитку дитини як підґрунтя її соціальної компетентності;

‒       теоретичні основи та практичний досвід ознайомлення дітей із соціумом та соціальною дійсністю щодо добору сучасних форм, методів, засобів;

‒       методику проведення занять по ознайомленню із суспільним довкіллям як однієї з форм набуття дитиною життєвої компетентності та соціальної компетентності як її складової.

уміти:

‒       аналізувати зміст програм (чинної державної та авторських програм стосовно соціалізації дитини-дошкільника) з метою визначення специфіки практики ДНЗ та роботи вихователя по формуванню у дітей віку соціальної компетентності;

‒       здійснювати спостереження за соціальною поведінкою дитини, виявляючи різноманітні її характеристики в процесі діяльності.

‒       визначати ступінь розвитку у дитини соціально-моральних вмінь (відкритість контактам, адекватність поведінки в життєвій ситуації, відчуття себе членом групи, здатність орієнтуватися на моральну норму і керуватися совістю);

‒       складати орієнтовні перспективні плани роботи по формуванню у дітей різного віку соціальної компетентності через ознайомлення їх із навколишнім світом;

‒    складати конспекти занять з ознайомлення з довкіллям.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин /3 кредити ECTS.