"Проблеми соціалізації дітей та молоді" - вибіркова освітня компонента, метою вивчення якої є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сутністю процесу соціалізації людини, її етапами, засобами, агентами, механізмами; формування цілісного уявлення про вплив різних факторів соціалізації на особистість; надання фахових знань про організацію процесу соціалізації дітей та молоді у контексті сучасних суспільних трансформацій.
Навчальний курс охоплює теми, пов'язані з впливом родини, школи, різних соціальних груп і засобів масової інформації на соціалізацію дітей та молоді. Особлива увага приділяється вивченню взаємозв'язку між процесом соціалізації та формуванням ідентичності, цінностей, навичок та соціальних ролей.